Λεωνίδας Μαρούδας, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130|2009, 93-121


Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή ότι οι θεσμικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις που συντελούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν σημαντική επίδραση στους στόχους και τη λειτουργία των πανεπιστημίων καθώς και στην ακαδημαϊκή εργασιακή διαδικασία. Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει μελετήσει με σχετική επάρκεια τις επιδράσεις των εξωγενώς επιβληθέντων αλλαγών στις διοικητικές πρακτικές, στη διαστρωμάτωση του ακαδημαϊκού προσωπικού και στην εντατικοποίηση του ελέγχου και της εργασίας των πανεπιστημιακών. Όμως, δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί οι επιπτώσεις της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης και της αύξησης των εξωτερικών ελέγχων στην οργανωσιακή μορφή των πανεπιστημίων. Οι κύριοι στόχοι του παρόντος άρθρου είναι, αφενός μεν, η κριτική διερεύνηση των μεταβολών που επέφερε στην ακαδημαϊκή εργασιακή διαδικασία η εξάπλωση των ιδεολογικών αρχών και των διοικητικών πρακτικών του νέου διευθυντισμού στην ανώτατη εκπαίδευση, αφετέρου δε, η ανάλυση των νέων οργανωσιακών μορφών, που αντιστοιχούν σε τρεις σχετικά ευδιάκριτες βασικές κατηγορίες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν διαφορετικούς συντονιστικούς μηχανισμούς, καθώς και διαφορετικούς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς.

Follow EKT: