Αλέξανδρος Αφουξενίδης, Χαρτογραφώντας την κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα σήμερα: προβλήματα και προοπτικές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143|2014, 33-53


Στο κείμενο παρουσιάζονται ορισμένα από τα ευρήματα μιας πολυετούς προσπάθειας καταγραφής των φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα. Στην παρουσίαση διαχωρίζονται οι φορείς ανάλογα με τη θεματολογία των δράσεων τους, ενώ εξετάζονται ξεχωριστά οι ΜΚΟ από τους υπόλοιπους φορείς. Αναγνωρίζοντας ότι η έννοια της «κοινωνίας πολιτών» ή, όπως ορισμένες φορές αποκαλείται, του «τρίτου τομέα», είναι αρκετά αμφισβητήσιμη, το κείμενο στοχεύει στην εμπειρική συστηματοποίηση καικωδικοποίηση του χώρου αφήνοντας ανοικτό το πεδίο για περαιτέρω μελέτη.

Follow EKT: