Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία και η διεύρυνση του <<κοινωνικού>> στον κόσμο των τεχνοφυσικών αντικειμένων: Η θεώρηση του B. Latour, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 123|2007, 145-167


Το άρθρο επικεντρώνεται στην προσπάθεια της θεωρίας «δράστη-δικτύου» να ενσωματώσει τον κόσμο των τεχνο-φυσικών αντικειμένων στον κοινωνιολογικό στοχασμό, επιχειρώντας μια νέα εννοιολόγηση του «κοινωνικού» και της «δράσης». Σ' αυτήν την κατεύθυνση, η θεωρία «δράστη-δικτύου», πρώτον, προτείνει τη ριζοσπαστική αρχή της γενικευμένης συμμετρίας σύμφωνα με την οποία η κοινωνιολογική ανάλυση πρέπει να αποδίδει εξηγητικό ρόλο όχι μόνο στις ανθρώπινες αλλά και στις μη-ανθρώπινες οντότητες- δεύτερον, μέσα από τη μεταφορά του «ετερογενούς δικτύου », προκαλεί την κοινωνιολογική εμμονή περί «καθαρότητας» του κοινωνικού, ότι δηλαδή το αντικείμενο της κοινωνιολογίας είναι αποκλειστικά οι ανθρώπινες σχέσεις. Η θεωρία δράστη-δικτύου επεκτείνει την έννοια του «κοινωνικού» στις μη- ανθρώπινες οντότητες, ορίζοντας το ως μια κίνηση επανένωσης και επανασυναρμολόγησης ετερογενών υλικών (ανθρώπινων και μη-ανθρώπινων). 

Follow EKT: