Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου, Λ. Μουσούρου, Μ. Στρατηγάκη (επιμέλεια), 2004, Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 122|2007, 153-158


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: