Ηλίας Κάτσικας, Το κοινωνικό περιεχόμενο της αντιπαροχής και οι οικονομικές του προεκτάσεις, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 103|2000, 3-26


Αντικείμενο τον άρθρου είναι η μελέτη της σχέσης αντιπαροχής. Τα θέματα πονθίγονται είναι δύο. Το πρώτο περιστρέφεται γύρω από τους λόγους για τουςοποίους εισάγεται η ρύθμιση της αντιπαροχής και στη συνέχεια αναδεικνύεταισε κυρίαρχη σχέση, ενώ δεν είχε ποτέ υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η απάντησηπον δίνεται εδώ συνδέει τη λειτουργία της αντιπαροχής με την επενδυτική/αποταμιευτική συμπεριφορά του πληθυσμού στη μεταπολεμική περίοδο. Τοδεύτερο θέμα αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της αντιπαροχής στην τιμή τηςκατοικίας. Σχετικά εξετάζονται οι πιθανές διασυνδέσεις της αντιπαροχής μετην παραγωγικότητα της εργασίας στον κλάδο της οικοδομής καθώς και η επίδρασή της στο ύψος της απόλυτης γαιοπροσόδου Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η αντιπαροχή επηρέασε θετικά μάλλον το κόστος κατασκευής, ενώ δε φαίνεται να παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της απόλυτης γαιοπροσόδου.

Follow EKT: