Δημήτρης Οικονόμου, Σύστημα χωρικού σχεδιασμού: η ελληνική πραγματικότητα και η διεθνής εμπειρία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101|2000, 3-57


Αντικείμενο του άρθρου είναι η ανάλυση τον ελληνικού συστήματος χωροταξικούκαι πολεοδομικού σχεδιασμού και η σύγκρισή τον με αντίστοιχα άλλων χωρών,  στο πλαίσιο των εξελίξεων που παρατηρούνται στο διεθνή χώρο στο πεδίο αυτό.Το συμπέρασμα είναι ότι το ελληνικό σύστημα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η απουσία στρατηγικού χωροταξικού προγραμματισμού μεγάλης κλίμακας, ο πολύπλοκος και αδύναμος σχεδιασμός χρήσεων γης στην ύπαιθρο, ο «πληθωρισμός» αναποτελεσματικών πολεοδομικών σχεδίων και η έλλειψη συνοχής και ολοκλήρωσης του όλου συστήματος.

Follow EKT: