Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ψυχολογία: μια πρώτη προσέγγιση: το παράδειγμα των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη «δύσκολη» συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101|2000, 265-282


Η παρουσίαση αναφέρεται στη διερεύνηση καί αξιολόγηση/αξιοποίηση των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με ζητήματα συμπεριφοράς των παιδιών στη σχολική τάξη. Η διερεύνηση αυτή στοχεύει στη δυνατότητα συνεργασίας εκπαιδευτικών και ψυχολόγων και στην πρόταση ενός προγράμματος εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν τις δικές τους «επαγγελματικές» θεωρίες που τους παρέχουν ερμηνευτικά σχήματα και συνεπακόλουθες πρακτικές δράσης για την οριοθέτηση και την αντιμετώπιση μιας δύσκολης συμπεριφοράς. Οι θεωρίες αυτές συχνά χαρακτηρίζονται από διλήμματα, που, σε μεγάλο βαθμό, έχουν παραγνωρισθεί. Στην παρουσίαση, γίνεται αναφορά στους βασικότερους αιτιολογικούς προσδιορισμούς που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, στη σύνδεσή τους με πρακτικές και στη διαφοροποίησή τους από αντίστοιχα ερμηνευτικά σχήματα των μαθητών -αν και όπου έχουν μελετηθεί. Προτείνεται η χρήση των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών ως ενός ιδιαίτερα λειτουργικού τρόπου για το δικό τους προσδιορισμό και αντιμετώπιση δυσκολιών στη συμπεριφορά των παιδιών. Επιπλέον, η όιερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών επιτρέπει τη συγκατασκευή μιας εκπαίδευσης από κοινού εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.*

Follow EKT: