Γεώργιος Θάνος, Διαρθρωτική εξέλιξη και η λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 1982-1995, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 100|1999, 33-63


Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάλυση και διερεύνηση της οργανωτικής δομής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά την κρίσιμη και μεταβατική περίοδο (1982-1995) της εξελικτικής του διαδρομής. Καθοριστική σημασία κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο έχουν τα γεγονότα της κατάργησης της Νομισματικής Επιτροπής το έτος 1982 και της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και της εισήγησης, για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος, της Επιτροπής Καρατζά το έτος 1986.Στο άρθρο γίνεται αναφορά στις κυριότερες κατηγορίες στρεβλώσεων, που επίμακράν ταλάνισαν το τραπεζικό σύστημα και τροχοπέδησαν την ομαλή αναπτυξιακή του μετάβαση, αλλά και εξέταση των βασικών χαρακτηριστικών και του ρόλου της Κεντρικής Τραπέζης και των άλλων τραπεζών στη διαμόρφωση του συστήματος.Ακολούθως, επιχειρείται κριτική προσέγγιση, αναφορικά με τις συνεχείς μεταλλάξεις και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων που επιβάλλεται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής σύγκλισης αλλά και από την απελευθέρωση των αγορών χρήματος και κεφαλαίων.

Follow EKT: