Λουκία Μ. Μουσούρου, Κρίση της οικογένειας και κρίση αξιών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 5-19


Το κείμενο εξετάζει το ζήτημα της «κρίσης της οικογένειας» ως κρίση ενός (κοινωνικού) θεσμού και ενός (κοινωνικού) προτύπου και το συνδέει με το ζήτημα της κρίσης των αξιών (τις οποίες, άλλωστε, θεσμοί και πρότυπα εκφράζουν και αναπαράγουν), για να υπογραμμίσει τη σχέση των ζητημάτων αυτών με τις συμπεριφορές και τις κάθε είδους ρευστότητες που έχει δημιουργήσει ο κοινωνικός εκσυγχρονισμός.

Follow EKT: