Δημήτριος Γεώργας, Ψυχολογικές διαστάσεις της σύγχρονης οικογένειας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 21-47


Οι σκοποί τον άρθρου αυτού είναι τρεις: Πρώτον, να παρουσιαστούν συνοπτικάοι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της οικογένειας, οι οποίες διατυπώθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες. Δεύτερον, να προτείνει μια θεώρηση, στα πλαίσια της διαπολιτιστικής ψυχολογίας, που να συνδέει τα στοιχεία: οικολογικές συνθήκες, κοινωνικοί θεσμοί, οικογενειακά σχήματα, και ψυχολογικές μεταβλητές. Τρίτον, να παρουσιαστούν ευρήματα από έρευνες που έχουν διε'ξαχθεί από τον Τομέα Ψυχολογίας τον Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο την επίδραση των προαναφερθέντων στοιχείων σε ψυχολογικές μεταβλητές, όπως οι οικογενειακές αξίες, οι συναισθηματικοί δεσμοί, κ.ά..

Follow EKT: