Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Διαγενεακές σχέσεις στη σύγχρονη εποχή: Θεωρήσεις, τάσεις, πρακτικές: συγκριτική επισκόπησ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 49-76


Κατά τη σύγχρονη εποχή, ποικίλοι παράγοντες που έχουν σχέση με τις κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες, τις αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις αλλά και τις δημογραφικές εξελίξεις επηρέασαν τη δομή της οικογένειας και τις διαγενεακές σχέσεις. Ακόμη η αβεβαιότητα και η αστάθεια που παρατηρούνται έχουν συμβάλει στην αναβίωση των συγγενικών σχέσεων που, όμως, έχουν περιοριστεί κυρίως σε σχέσεις μεταξύ ενηλίκων παιδιών και γονέων και έχουν γίνει αρκετά πιο περίπλοκες σε σχέση με το παρελθόν. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, επιχειρείται η κοινωνιολογική θεώρηση των παραγόντων που προσδιορίζουν σήμερα τις συγγενικές σχέσεις στη μετανεωτερική εποχή, ενώ, παράλληλα, με βάση εμπειρικά δεδομένα, αποτυπώνονται οι τάσεις και πρακτικές συμπαράστασης σε τέσσερις αναπτυγμένες κοινωνίες.

Follow EKT: