Διονύσης Μπαλούρδος, Οικογένεια, ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 137-181


Στην εργασία αυτή, εξετάζεται η σχέση του μεγέθους και της σύνθεσης της οικογένειας με την οικονομική ανισότητα και τη φτώχεια, με βάση στοιχεία από δειγματοληπτική έρευνα του ΕΚΚΕ, του έτους 1988. Όπως προκύπτει, οικογένειες ηλικιωμένων,ή οικογένειες με ηλικιωμένους στη σύνθεσή τους, αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας, ενώ το ίδιο παρατηρείται, αλλά σε χαμηλότερο βαθμό, στις περιπτώσεις οικογενειών με πολλά παιδιά. Τέλος, διαπιστώνεται ότι οι μονομελείς ή/και οι μονογονεϊκές οικογένειες αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, αν και η αναλογία τους στο συνολικό πληθυσμό είναι σχετικά μικρή.

Follow EKT: