Όλγα Ιακωβίδου, Οι νέοι αγρότες και ο γάμος: πρότυπα, αντιλήψεις και πρακτικές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 199-220


Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν τη γαμηλιότητα του αγροτικού πληθυσμού καθώς και τις πρακτικές και αντιλήψεις αυτού στο θέμα του γάμου. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση του θέματος συλλέχθηκαν με επιτόπια έρευνα σε πέντε ορεινούς οικισμούς της επαρχίας Παιονίας του Ν. Κιλκίς. Από την ανάλυση των στοιχείων,διαπιστώνουμε ότι οι νέοι επιθυμούν το γάμο, αλλά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο να βρουν σύζυγο, γεγονός που αποδίδεται σε μια σειρά ατομικών επιλογών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων.

Follow EKT: