Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Η επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης στην περιφέρεια Αττικής, 1988-1995, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96|1998, 83-109


Το παρόν κείμενο έχει ως βασικό του στόχο να περιγράφει τις διαχρονικές αλλαγές που σημειώνονται στην επαγγελματική διάρθρωση της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, συσχετίζοντάς τις με τις γενικότερες παρατηρήσεις που αναφέρονται στη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού στην ελληνική αγορά εργασίας.Η επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης χαρακτηρίζεται από μια ιδιότυπηκινητικότητα η οποία τείνει να αναδείξει ως βασικό κανονιστικό πρότυπο ένταξης στην αγορά εργασίας τα περισσότερα εκπαιδευτικά και πιο εξειδικευμένα προσόντα: τόσο ως συνέπεια της πίεσης που δημιουργείται από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από τις εντεινόμενες προσδοκίες για την πρόσληψη περισσότερης και καλύτερης εκπαίδευσης από την πλευρά του εργατικού δυναμικού. Οι κύριες αλλαγές στην Αττική εντοπίζονται στην αύξηση της σημασίας των πιο εξειόικευμένων και εκπαιδευμένων ομάδων επαγγελμάτων που όμως προκύπτει ως αποτέλεσμα των «στρεβλώσεων» που συνεπάγεται η υπερεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Follow EKT: