Κωνσταντίνος Μαυρέας, Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες πρόσφυγες στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96|1998, 185-218


Στόχος του άρθρου είναι η προσέγγιση των διαστάσεων που προσλαμβάνει ηάφιξη, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, Ποντίων και Βορειοηπειρωτών οικονομικών προσφύγων. Ιδιαίτερα για τους Ποντίους, η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τον όρο «παλιννόστηση», προωθεί την κοινωνική τους ενσωμάτωση μέσω μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας εθνικής κυρίως στρατηγικής, ενώ, με την ένταξή τους στον κοινωνικό αποκλεισμό και το χαρακτηρισμό τους ως «μειονεκτουσών ομάδων», εφαρμόζει μια πολιτική περιορισμένων συγκριτικά παροχών. Επί πλέον, στρέφοντας το αποκλειστικό του ενδιαφέρον προς τους Ποντίους, ο κρατικός μηχανισμός παραμελεί όλες τις άλλες κατηγορίες επαναπατριζόμενων και κυρίως αυτή των Βορειοηπειρωτών ομογενών, που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποδείξει όλα αυτά, το άρθρο επικεντρώνεταιστα αίτια της παλιννόστησης, στην οικονομική και κοινωνική κατάστασητων παλιννοστούντων, στις δημογραφικές, πολιτισμικές και οικονομικές επιπτώσεις της παλιννόστησης για την ελληνική κοινωνία και, τέλος, στους μηχανισμούς και στην πολιτική υποδοχής των παλιννοστούντων στη χώρα μας.

Follow EKT: