Γεώργιος Θάνος, Ιστορική κριτική αναφορά στην οργανωτική εξέλιξη του ελληνικού νομισματοπιστωτικού συστήματος, 1828-1982, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96|1998, 249-277


Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία σύντομη εισαγωγική ιστορική αναφορά στη γέννηση, εξέλιξη και διαμόρφωση των συναλλακτικο-χρηματοπιστωτικών ηθών και θεσμών, σε συνδυασμό με τη συνεχή μεταβολή των τεχνολογικών δεδομένων, τόσο στον ελλάδικό, όσο και στο διεθνή χώρο.Στη συνέχεια, επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση τον θέματος με βάση τη διάκριση σε χρονικές περιόδους της διαμόρφωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, που, κατά την άποψη του γράφοντος, σηματοδοτούν κορυφαίες ιστορικές αφετηρίες της εξελικτικής του πορείας στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνικοοικονομικής και νομισματοπιστωτικής πραγματικότητας.

Follow EKT: