Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Η αγροτική αναδιάρθρωση και η γεωργία: προς μια πολιτική οικονομία του αγροτικού χώρου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 95|1998, 125-157


Το παρόν κείμενο αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής καί σύνθεσηςτων πω πρόσφατων απόψεων σχετικά με τις μορφές και τις διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού, όπως αυτές έχουν μελετηθεί στην ύπαιθρο των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια συνεισφορά στη συζήτηση για την ανάγκη επαναδιατύπωσης μιας «αγροτικής θεωρίας», η οποία, όμως, δεν εξαντλείται στις ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα, αλλά προχωρά στη διασύνδεση των γεωγραφικών σχέσεων (spatial relations) με τις κοινωνικές σχέσεις (social relations). Επιχειρείται, μ ’ αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση και συστηματοποίηση κεντρικών εννοιών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια διαφορετικών θεωρητικών κατασκευών, με στόχο την ανάλυση των ευρύτερων διαδικασιών αναδιάρθρωσης του αγροτικού χώρου.Στόχος του παρόντος κειμένου είναι η επανασύνδεση της γεωργίας με τον αγροτικό χώρο μέσα από τη διατύπωση μιας πολιτικής οικονομίας του αγροτικού χώρου, η οποία, όμως, δεν αφορά την αναγωγή του ενός αντικειμένου έρευνας στο άλλο.

Follow EKT: