Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Μονογονεϊκές οικογένειες: Σύγχρονες τάσεις και διλήμματα πολιτικής: συγκριτική επισκόπηση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 95|1998, 185-208


Οι μετασχηματισμοί που παρατηρούνται στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, κατά την τελευταία εικοσαετία, στη δομή της οικογένειας, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στα δημογραφικά οικογενειακά δεδομένα, διαμορφώνουν τη νέα κοινωνική δυναμική και αντανακλούν τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου. Οι μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνονται σημαντικά και είναι, κυρίως, οικογένειες με αρχηγό γυναίκα και ανήλικο-α παιδί-ά. Η αποδυνάμωση της ισορροπίας ανάμεσα στο «ιδιωτικό» και στο «δημόσιο», που παρατηρείται σήμερα, υπογραμμίζει την ανάγκη για αναζήτηση νέων λύσεων και νέων τρόπων κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται στην ιδιωτική σφαίρα.

Follow EKT: