Αναστασία Κωστάκη, Διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων στη μακροχρόνια ανεργία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 94|1997, 185-200


Με κριτήριο το χρόνο παραμονής στην κατάσταση της ανεργίας, το χρονικό διάστημα των 24 μηνών φαίνεται ότι αποτελεί το σημείο αποφασιστικής διαίρεσης των ανέργων σε δύο μερίδες. Η μερίδα των ανέργων που αναζητούν εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών συμμετέχει με αυξανόμενο βάρος στη συνολική ανεργία. Οι πιθανότητες να εμπέσει ένας άνεργος στην κατηγορία αυτή εξαρτώνται από την ηλικία του, το φύλο του και την οικογενειακή του κατάσταση. Οι γυναίκες 30-44 ετών είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο της μακροχρόνιας ανεργίας περισσότερο από όλες τις άλλες κατηγορίες του πληθυσμού.  Αντιθέτως, συγκριτικά, προστατευμένοι από τη μακροχρόνια παραμονή στην ανεργία είναι οι άνδρες, ιδιαίτερα δε οι νέοι κάτω των 30 ετών.Η γαμηλιότητα επιδρά αντίστροφα στα δύο φύλα: ενώ αυξάνει τημακροχρόνια ανεργία στις γυναίκες, τη μειώνει στους άνδρες.

Follow EKT: