Δημήτριος Δαμιανός, Εναλλακτικές δραστηριότητες παραγωγής στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της υπαίθρου: κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92|1997, 151-181


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: