Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Κοινωνικά δίκτυα στον αστικό χώρο: κοινωνικότητα, αλληλοβοήθεια, εργασία (Έρευνα του ΕΚΚΕ), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 88|1995, 172-211


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: