Δ. Μπαλούρδος, Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87|1995, 114-167


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: