Ιωάννα Στ. Παπαθανασίου, Όρια και δυναμική της ένταξης στην προδικτατορική ΕΔΑ: απόπειρα καταγραφής της αριθμητικής εμβέλειας, της γεωγραφικής κατανομής και της κοινωνικής σύνθεσης του αριστερού πληθυσμού, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 86|1995, 21-82


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: