Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, Από τις στάσεις στις κοινωνικές αναπαραστάσεις: μια ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80|1991, 156-165


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: