Θωμάς Μαλούτας, Θεωρίες του χώρου και χώρος της θεωρίας (ΙΙ): γεωγραφική μετα-θεωρία ή γεωγραφική σκέψη και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 125-191


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: