Θωμάς Μαλούτας, Στεγαστικές συνθήκες στην Ελλάδα: παρατηρήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση & το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου της έρευνας του ΕΚΚΕ «Κατοικία και Οικοδομικές Επιχειρήσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 64|1987, 130-146


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: