Πάνος Χατζηπροκοπίου, Αντιμέτωποι με την κρίση: προκλήσεις για τη μεταναστευτική επιχειρηματικότητα στην Αθήνα σε μια εποχή ύφεσης και λιτότητας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145|2015, 29-59


Η παρούσα εργασία βασίζεται σε επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2012-13 και διερευνά τους όρους της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας στα χρόνια της κρίσης και τους τρόπους τους οποίους αναπτύσσουν οι αυτοαπασχολούμενοι μετανάστες προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Η μελέτη βασίζεται σε συγκριτική ανάλυση μικρών επιχειρήσεων μεταναστών και γηγενών σε τρεις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας. Αποκαλύπτονται τρεις παράλληλες «κρίσεις» που προηγήθηκαν της σημερινης, αν και πλέον εξαρτώνται από τη συντριπτική δυναμική της. Πρώτον, η «μεταναστευτική κρίση», προϊόν του τρόπου με τον οποίο η μετανάστευση αντιμετωπίστηκε από το κράτος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αυτη εν μέρει σχετίζεται με την «κρίση των μικρών επιχειρήσεων», βασικούς εργοδότες του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού ήδη από τη δεκαετία του 1990, και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ένα διεθνοποιημένο πλαίσιο ανταγωνισμού. Και οι δύο συνδέονται επιπλέον με την «αστική κρίση»  της Αθήνας, αναφορικά με τις τάσεις αστικής ανάπτυξης σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές γεωγραφίες στην πόλη.

Follow EKT: