Μαρία Δουκακάρου, Το πολιτικό σε αναθεώρηση. Για τα βιβλία: Ροζάκου, Κ. και Γκαρά, Ε. (επιμ.) (2013). Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 496 σελ., και Παπαταξιάρχης, Ε. (επιμ.) (2014). Πολιτικές της καθημερινότητας: Σύνορο, σώμα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145|2015, 147-153


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: