Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120|2006, 135-168


Σ’ αυτό το άρθρο ερευνώνται oc εργασιακές αξίες και τα «πιστεύω» του ανθρώπινου δυναμικού της έμμισθης εργασίας, μέσω των οποίων οριοθετείται μεγάλο μέρος των εργασιακών συμπεριφορών του. Ταυτόχρονα, εξετάζεται αν η διάσταση του φύλου επιδρά στη διαμόρφωση των παραπάνω αξιών και «πιστεύω». Στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις επιμέρους αξίες που διαπερνούν τις απαντήσεις κλειστού ερωτηματολογίου που προτάθηκε στους εργαζόμενους του δείγματος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκε με τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία και με τρόπο λεπτομερή (αλλά και σχολαστικό) έδειξε, αφενός, ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν «παγιωμένες πλειοψηφικές αντιλήψεις», γεγονός που θα μπορούσε να στηρίξει την υπόθεση της ύπαρξης διαρθρωμένης εργασιακής κουλτούρας, και, αφετέρου, ότι η μεταβλητή του φύλου δεν οριοθετεί από μόνη της «στεγανές» αξιακές δεσμεύσεις, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου διαμορφωμένες κοινωνικές διαστάσεις οδηγούν σε σημαντικά αποκλίνουσες μεταξύ των δύο φύλων απαντήσεις. Τέλος, δύο ανταγωνιστικά πολιτισμικά πρότυπα, το παραδοσιακό και το εκσυγχρονιστικό, που καθοδήγησαν τις δημόσιες και διοικητικές συμπεριφορές και διαγωγές στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία εκατόν εβδομήντα χρόνια φαίνεται ότι φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στη διαμόρφωση εργασιακών στάσεων και νοοτροπιών.

Follow EKT: