Παναγιώτα Τριτάκη, ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119|2006, 147-174


Το παρόν κείμενο ερευνά τις πρωταρχικές αιτίες της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών (trafficking) για σεξουαλική εκμετάλλευση στο Κοσσυφοπέδιο μετά από την εγκατάσταση των Ειρηνευτικών Δυνάμεων τον Ιούνιο του 1999. Όπως στη Βοσνία, έτσι και στο Κοσσυφοπέδιο, η διαπλοκή των ειρηνευτών στη διεθνική σωματεμπορία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο προσφοράς και ζήτησης το οποίο διαμορφώνεται με βάση διάφορες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές τοπικές ιδιαιτερότητες καθώς επίσης και με άλλα διαδικαστικά και δομικά ζητήματα των τμημάτων ειρηνευτικών αποστολών, των διεθνών οργανισμών και των κρατών μελών τους. Η εργασία θα εξετάσει τις αιτίες εξάπλωσης του φαινομένου στο Κοσσυφοπέδιο, τις πιθανές αδυναμίες του ειρηνευτικού συστήματος και, τέλος, θα προτείνει μέτρα πρόληψης για την μείωση της συμμετοχής των στρατιωτών στο trafficking κατά την διάρκεια ειρηνευτικών αποστολών.

Follow EKT: