Γεώργιος Π. Νικολόπουλος, ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 118|2005, 95-118


Η επαγγελματική επανένταξη των πρώην καταδίκων συναρτάται με την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τις κατευθύνσεις που ακολουθούν οι πολιτικές κοινωνικού ελέγχου. Στη σημερινή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από την αποδυνάμωση του προνοιακού βραχίονα της αντεγκληματικής πολιτικής, η μεταχείριση των παραβατών προσανατολίζεται κυρίως στη διαχείριση της επικινδυνότητας τους. Εντούτοις, η εμπειρική έρευνα δείχνει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να καλυφθεί το διαχειριστικό κενό που δημιούργησε η κρίση του ευρωπαϊκού προνοιακού μοντέλου.

Follow EKT: