Δημήτρης Εμμανουήλ, Εισαγωγή: Κοινωνικές τάξεις και πολιτιστική κατανάλωση - μια πολλαπλά επίμαχη σχέση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 146|2016, 3-37


Στα άρθρα του παρόντος ειδικού τεύχους παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα και τα  θεωρητικά συμπεράσματα μιας εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2013 με αντικείμενο τη σχέση μεταξύ κοινωνικής διαστρωμάτωσης και πολιτιστικής κατανάλωσης στα πεδία της μουσικής, του κινηματογράφου, του  θεάτρου και του χορού. Η εισαγωγή παρουσιάζει το πλαίσιο του προβληματισμού, τις έννοιες, τις θεωρητικές υποθέσεις και τις μεθοδολογικές επιλογές που κατεύθυναν την έρευνα. Στο πρώτο μέρος της εισαγωγής εξετάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της βεμπεριανής διάκρισης ανάμεσα σε οικονομική τάξη και κοινωνικό status. Το δεύτερο μέρος εξετάζει τις βασικές κοινωνιολογικές θεωρίες για τα πρότυπα πολιτιστικής κατανάλωσης μετά την εμφάνιση της Διάκρισης του Μπουρντιέ. Το τρίτο μέρος, με το οποίο ολοκληρώνεται η εισαγωγή, παρουσιάζει τα κυριότερα μεθοδολογικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σχετικές έρευνες, ιδιαίτερα τις επιλογές για το εύρος των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων και τη σημασία που θα δοθεί στις πρακτικές, τις προτιμήσεις και τους τρόπους πρόσληψης των πολιτιστικών αγαθών κατά την ανάλυση της πολιτιστικής κατανάλωσης.

Follow EKT: