Νίκος Σουλιώτης, Κοινωνική διαστρωμάτωση και κατανάλωση μουσικής στην Αθήνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 146|2016, 77-113


Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε τη σχέση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης με την κατανάλωση μουσικής σε χώρους της πόλης στην Αθήνα. Τα δεδομένα προέρχονται από έρευνα με ερωτηματολόγιο ερωτήσεων κλειστού τύπου σε γεωγραφικά διαστρωματωμένο, τυχαίο δείγμα. Η ανάλυση επικεντρώνεται, κατά πρώτον, στον εντοπισμό προτύπων κατανάλωσης μουσικής και, κατά δεύτερον, στη σχέση των προτύπων αυτών με τις διαστάσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης (κοινωνικοοικονομική τάξη, status, εκπαίδευση, εισόδημα). Βρίσκουμε ότι οι «παμφάγοι» καταναλωτές μουσικής αποτελούν μια μάλλον μικρή ομάδα και ότι η αντίθεση υψηλή/λαϊκή κουλτούρα εξακολουθεί να δομεί τα πρότυπα κατανάλωσης μουσικής στην Αθήνα, αν και τα όρια μεταξύ των δύο αυτών πολιτιστικών πόλων είναι αμβλυμμένα. Επιπλέον, με όρους κοινωνικής δομής, το «λαϊκό» πρότυπο κατανάλωσης έχει έναν έντονα διαταξικό χαρακτήρα, κάτι που αντιβαίνει στα απλά μοντέλα αντιστοιχίας ένα-προς-ένα ανάμεσα σε κοινωνικά στρώματα και κουλτούρα. Μεταξύ των διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, η εκπαίδευση και το status παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση των προτύπων κατανάλωσης, αντίθετα με την κοινωνικοοικονομική τάξη, η οποία εμφανίζει στατιστικά ασήμαντη επιρροή.

Follow EKT: