Μαρία Κετσετζοπούλου, Προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας των εργαζομένων: μια πρώτη προσέγγιση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 128|2009, 77-114


Ο σκοπός του άρθρου είναι να εξετάσει τη σχέση της απασχόλησης με τη φτώχεια και να εντοπίσει ορισμενους βασικούς παράγοντες «κινδύνον» που αυξάνουν την πιθανότητα ενός ατόμου που εργάζεται να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας. Από την ανάλυση των στοιχείων για τα επαγγελματικά και ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων ατόμων προκύπτει ότι ορισμένα επαγγέλματα και μερικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, η αυτοαπασχόληση, η μερική απασχόληση, η προσωρινή εργασία, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η μεγάλη ηλικία εμφανίζονται ως σημαντικοί επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση της φτώχειας των εργαζομένων. Επιπλέον, η φτώχεια των ατόμων σχετίζεται και με τη σύνθεση τον νοικοκυριού στο οποίο ζουν και τη σνμμετοχή των μελών του στην απασχόληση. Τέλος, αναφέρονται ορισμένες ενδείξεις που προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία και θέτουν ζητήματα για ευρύτερη διερεύνηση σχετικά με το ρόλο τον κοινωνικού κράτους ως παράγοντα πον επιδρά σημαντικά στα επίπεδα φτώχειας των εργαζομένων.

Follow EKT: