Γιάννης Καραγιάννης, Κοινωνία και πολιτική στη μετεμφυλιακή Ελλάδα: όψεις και διαστάσεις των συλλόγων στην περιοχή της πρωτεύουσας, 1949-1967, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 127|2008, 3-44


Στο άρθρο καταγράφονται και ταξινομούνται θεματικά οι σύλλογοι οι oποίοι αναγνωρίστηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών την περίοδο 1949-1967. Ακόμη, σκιαγραφούνται οι βασικοί άξονες αναφοράς βάσει των οποίων δημιουργούνται μετεμφυλιακά οι σύλλογοι στην Ελλάδα και εξετάζεται η δυναμική που εμφανίζουν στο χρόνο. Δίνεται έτσι η δυνατότητα ώστε να ιχνηλατηθούν διαστάσεις της «κοινωνίας των πολιτών» στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, καθώς και να διατυπωθούν ερωτήματα σχετικά με τη φυσιογνωμία γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Η μελέτη των συλλόγων δίνει τέλος λαβή ώστε να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας, κράτους και «κοινωνίας των πολιτών».

Follow EKT: