Ανδρέας Νοταράς, Εκπαιδευτικές πρακτικές και διλήμματα ταυτότητας στη μειονότητα της Θράκης: η περίπτωση της Ξάνθης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 127|2008, 73-102


Το άρθρο αυτό διερευνά τις εκπαιδευτικές επιλογές της μειονότητας στη Θράκη και τα διλήμματα ταυτότητας που συνδέονται με αυτές. Η συνολική αλλαγή της κρατικής πολιτικής για τη μειονότητα και η λήψη μέτρων θετικής διάκρισης στο χώρο της εκπαίδευσης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 δημιούργησαν νέα δεδομένα στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Τα μειονοτικά δίγλωσσα σχολεία έπαψαν να αποτελούν τη μοναδική και αυτονόητη επιλογή των γονέων. Η «έλξη» του δημόσιου ελληνόφωνου σχολείου γίνεται ολοένα και εντονότερη, ιδιαίτερα στην πόλη της Ξάνθης. Εδώ παρουσιάζω τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης και αναλύω το κεντρικό δίλημμα ανάμεσα στην επιδίωξη για πλήρη και επιτυχή ένταξη στην ελληνική κοινωνία και το μέλημα για τη διατήρηση και αναπαραγωγή της μειονοτικής ταυτότητας και του πολιτισμικού της περιεχομένου.

Follow EKT: