Πηνελόπη Σωτηρίου, Οι σχέσεις Μακιαβελισμού και οικονομικού οπορτουνισμού με τις κοινωνικές και οικονομικές αξίες και πρακτικές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 126|2008, 39-54


Ο Μακιαβελισμός και ο οικονομικός οπορτουνισμός είναι δύο στρατηγικές που αποσκοπούν στην επίτευξη του προσωπικού συμφέροντος εις βάρος των εταίρων (Wilson, Near and Miller, 1996), χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές εξαπάτησης (Williamson. 1985). Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τους συσχετισμούς μεταξύ των δύο στρατηγικών και ορισμένων μεταβλητών που αφορούν την κοινωνική και οικονομική σκέψη και πρακτική. Το δείγμα αποτελούνταν από 208 Έλληνες οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που περιείχε την κλίμακα του Μακιαβελισμού, του οικονομικού οπορτουνισμού και άλλες ερωτήσεις που αφορούσαν αξίες, στάσεις, συναισθήματα και πρακτικές σχετικές με οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις όσον αφορά τα εξής: (α) τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες των υποκειμένων τα περισσότερο μακιαβελικά άτομα αναφέρουν το χρηματιστήριο και τα τυχερά  παιχνίδια, ενώ τα λιγότερο μακιαβελικά άτομα κυρίως την κάλυψη των εξόδων του σπιτιού, την αποπληρωμή δόσεων δανείων/πιστωτικών καρτών και τη διασκέδαση, (β) τις προϋποθέσεις για οικονομική επιτυχία- τα περισσότερο μακιαβελικά άτομα θεωρούν ως βασική προϋπόθεση την εντιμότητα, ενώ τα λιγότερο μακιαβελικά θεωρούν ως βασική προϋπόθεση την εργατικότητα, τον ορθολογισμό και το επιχειρηματικό πνεύμα, και (γ) τα συναισθήματα με τα οποία τα υποκείμενα συνδέουν το χώρο της οικονομίας- οι περισσότερο οπορτουνιστές αναφέρουν τη ζήλια και το φθόνο, ενώ οι λιγότερο οπορτουνιστές την αδιαφορία και την εξάρτηση

Follow EKT: