Ευάγγελος Νικολαΐδης, Μύθοι και στερεότυπα για τον αγροτικό χώρο: η γεωγραφική διάσταση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125|2008, 21-40


Στην ελληνική, κυρίως οικονομική, βιβλιογραφία για τον αγροτικό χώρο αναπαράγονται ορισμένες στερεότυπες αντιλήψεις. Οι επιπτώσεις των αντιλήψεων αυτών εντοπίζονται σε θεωρητικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, όπου έχουν και σημαντικές γεωγραφικές διαστάσεις. Οι μύθοι και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις εγκλωβίζουν τη σκέψη, περιορίζουν το πεδίο της έρευνας, λειτουργούν αποπροσανατολιστικά στην ερμηνεία των φαινομένων, στρεβλώνουν την πραγματικότητα και συγκαλύπτουν τα ουσιαστικά προβλήματα. Ως εκ τούτου ωθούν την αναζήτηση λύσεων σε λάθος κατεύθυνση και στην επιδίωξη μη ουσιαστικών στόχων. Στο άρθρο επιχειρείται ο εντοπισμός και η κριτική σε ορισμένες από αυτές τις αντιλήψεις, αναζητούνται τα αίτια της εμφάνισης και της αναπαραγωγής τους καιαναδεικνύονται οι επιπτώσεις από την άκριτη υιοθέτηση τους.

Follow EKT: