Μιχάλης Πέτρου, Μετανάστες και γυναικεία εργασία σε μια αγροτική κοινότητα: έμφυλος επαναπροσδιορισμός του εργασιακού χώρου και αναπαραστάσεις του φύλου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125|2008, 41-68


Το άρθρο αυτό -με αφορμή την απασχόληση αλλοδαπών αγρεργατών στις εκμεταλλεύσεις μιας πεδινής και εντατικής γεωργίας κοινότητας- εστιάζει στην ενεργοποίηση μιας σειράς έμφυλων και αλληλοεξαρτώμενων εργασιακών δραστηριοτήτων στο νοικοκυριό και στην αγροτική εκμετάλλευση. Δραστηριοτήτων που, υπό την εμπλοκή εντόπιων στερεοτυπικών αντιλήψεων για την κατανομή των ρόλων κατά φύλα, ενδέχεται να συντελούν, αφενός, στη διαδικασία του αυτοπροσδιορισμού ανδρών και γυναικών και, αφετέρου, στην έμφυλη επανασυγκρότηση του εργασιακού χώρου και στη συνεπαγόμενη επαναδιαπραγμάτεικτη των σχέσεων ανάμεσα στα φύλα σ' ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτισμικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Follow EKT: