Χριστίνα Καρακιουλάφη, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 75-100


Οι εξελίξεις που σημειώνονται στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο (λ.χ. παγκοσμιοποίηση των αγορών, ευρωπαϊκή ενοποίηση) έχουν ενισχύσει τη «δημόσια ζήτηση» και το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις διεθνείς συγκριτικές έρευνες στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Λόγω της «μαζικής» παραγωγής τέτοιων ερευνών εγείρονται κάποια μεθοδολογικά ζητήματα τόσο όσον αφορά την πραγματοποίηση αυτών των ερευνών, όσο και σε σχέση με τη χρήση των αποτελεσμάτων τους. Διαφαίνεται η αναγκαιότητα ενός ευρύτερου προβληματισμού ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σ' αυτές τις έρευνες- ένας προβληματισμός που πιθανά θα βοηθήσει να «φιλτράρουμε» και να ερμηνεύσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχουν κάποιες θεωρούμενες ως «έγκυρες» xat «αξιόπιστες» συγκριτικές έρευνες.

Follow EKT: