Γιάννης Κάλλας, Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 101-118


Η αμφισβήτηση της καρτεσιανής προσέγγισης επιβάλλει την άποψη ότι οι βασικές έννοιες πρέπει να κατανοούνται μέσα από τις σχέσεις τους. Οι απλές μεταβλητές μπορούν λοιπόν να αναπαραστήσουν ένα κοινωνικό φαινόμενο μόνο μέσα από θεωρητικές υποθέσεις που καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Έτσι κάποιες μεταβλητές αναπαριστούν ένα κοινωνικό φαινόμενο μόνο όταν συσχετίζονται μεταξύ τους με συγκεκριμένο τρόπο, συγκροτώντας μια δομή, ένα αντικείμενο παρατήρησης που αναπαρίσταται μέσα στη σκέψη από ένα τύπο αντικειμένων. Ένας τύπος αντικειμένων συγκροτείται μέσα από μια πράξη συσχέτισης πραγματικών αντικειμένων τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμπειρικά. Στο άρθρο διατυπώνονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στην κοινωνική έρευνα.

Follow EKT: