Γιάννης Κάλλας, Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 139-155


Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σημασία και οι επιπτώσεις της ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών για τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και ειδικότερα της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών δεν στοχεύει απλά στην αντιμετώπιση επί μέρους τεχνικών προβλημάτων της κοινωνικής έρευνας, αλλά, αντίθετα, ότι αποτελεί μεθοδολογική παρέμβαση στον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής έρευνας. Με την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών η ερευνητική διαδικασία αναδιοργανώνεται ριζικά. Με αυτή την έννοια νομιμοποιούμαστε να μιλούμε για ένα νέο ερευνητικό αντικείμενο στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Follow EKT: