ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 193-265


Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια άρθρου που έχει δημοσιευτεί στο τεύχος 108 -109 της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών και έχει ως στόχο την κριτική ανάλυση του ιδεολογικού ρόλου των MME και τη σχέση που διατηρούν με την πραγματικότητα. Στο πρώτο μέρος, είχαν εξεταστεί οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από το ζήτημα της κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας (φιλελεύθερο - πλουραλιστικό μοντέλο, κλασικές ριζοσπαστικές κριτικές προσεγγίσεις και θεωρία της πρόσληψης της λαϊκής κουλτούρας). Σ' αυτό το μέρος, μέσα από ένα συνθετικό εγχείρημα των σημαντικότερων ζητημάτων που θέτει ο διάλογος των υπό ανάλυση προσεγγίσεων, θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω την άποψη ότι η δυνατότητα μεταστροφής, αποδόμησης ή εναλλακτικής πρόσληψης του νοήματος που προτείνουν τα MME είναι συνάρτηση της δυναμικής των κοινωνικών σχέσων κυριαρχίας και υποτέλειας και των ευρύτερων κοινωνικών δομών μέσα στις οποίες εντάσσονται οι βιομηχανίες των MME και οι διάφορες κατηγορίες κοινού. Τέλος, το άρθρο αυτό κλείνει με μια συνολική αποτίμηση των συνεπειών που έχει για τη ριζοσπαστική θεωρία η εξύμνηση της απόλυτης σημειωτικής ελευθερίας των διάφορων κοινωνικών κατηγοριών κοινού.

Follow EKT: