Καλλιόπη Βλοντάκη, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 267-289


Η έρευνα αυτή πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στη μορφή της Οικογένειας (εκτεταμένη-πυρηνική), στις αξίες της (συλλογικές-ατομιστικές) και στην αναλυτική ικανότητα των εφήβων, όπως αυτή εκφράζεται ως «εστιασμένος» (field independent, FI) ή «διάχυτος» (field dependent, FD) γνωστικός τύπος, σε συνάρτηση με το οικολογικό πλαίσιο (αγροτικό-αστικό). Το δείγμα αποτελείται από 569 εφήβους ηλικίας 15-17 ετών από την Ελλάδα και τη Βρετανία, δύο χώρες οι οποίες διαφέρουν ως προς την πολιτισμική διάσταση συλλογικότητα-ατομισμός. Τα ευρήματα της έρευνας επισημαίνουν ότι οι υποστηρικτικές σχέσεις, όπως εκφράζονται ως εγγύτητα κατοικίας και συχνότητα συναντήσεων, σε συνδυασμό με σύγχρονες οικογενειακές αξίες, μάλλον ευνοούν την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και της ανεξαρτησίας των παιδιών, η οποία σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο συντελεί στην ανάπτυξη μεγαλύτερης αναλυτικής ικανότητας.

Follow EKT: