ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108|2002, 303-323


Η ψήφιση του νόμου 1568/1985 που αναφέρεται στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ήρθε να καλύψει, θεσμικά, ανάγκες σχετιζόμενες με τις συνθήκες εργασίας. Συνθήκες τις οποίες το Διεθνές Γραφείο Εργασίας στην έκθεση του είχε χαρακτηρίσει κάκιστες. Στη δεκαετία που ακολούθησε την ψήφιση του παραπάνω νόμου διαφάνηκε η μεγάλη αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήματος να εκμεταλλευθεί δυναμικά το δημιουργηθέν θεσμικό πλαίσιο και αυτό παρά τις θετικές ενέργειες τις οποίες έκανε με αφορμή το νόμο και οι οποίες δεν είναι καθόλου λίγες. Η εργασία αυτή, χωρίς να παραγνωρίζει άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτής της αδυναμίας, στράφηκε προς τους εργαζόμενους με σκοπό να διερευνήσει το βαθμό που έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη εφαρμογής του νόμου καθώς και την εξ αυτού προκύπτουσα αποτελεσματικότητα ή μη του μηνύματος που η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος στέλνει στα μέλη του. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της συλλογής στοιχείων κυρίως από προσωπικές συνεντεύξεις με εργαζόμενους, στον κλάδο παραγωγής μεταφορικών μέσων, με τη χρήση ερωτηματολογίου. Στο κείμενο, εκτός από την εισαγωγή και τη μεθοδολογική προσέγγιση, θίγονται οι εξής θεματικές ενότητες: η απασχόληση στον κλάδο, η λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων σε σχέση με το νόμο 1568/85, τα κύρια ευρήματα της έρευνας και τα συμπεράσματα

Follow EKT: