Απόστολος Λιναρδής, The Dream Machine, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147|2016, 3-39


Η παρούσα εργασία υιοθετεί ως θεωρητικές συνισταμένες τους κανόνες που τέθηκαν στο έργο Metanet, το διεθνές πρότυπο τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative 3, τις μεθοδολογικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη διεθνή έρευνα για τις δεξιότητες ενηλίκων PIAAC καθώς και τις νέες προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου έρευνας για την επαναχρησιμοποίηση, μακροπρόθεσμη διατήρηση και αρχειοθέτηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, δημιουργήθηκαν ή έτυχαν επεξεργασίας στο πλαίσιο ενός έργου, προκειμένου να περιγράψει ένα ιδεατό σύστημα αναφορικά με τα κοινωνικά δεδομένα. Το ιδεατό σύστημα που επιχειρούμε  να περιγράψουμε θα επιτρέπει στους χρήστες τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας έρευνας, την αποτελεσματική αρχειοθέτηση και διαχείριση των δεδομένων της, καθώς και τη διάχυση αποτελεσμάτων, δεδομένων και σχετικής τεκμηρίωσης προς δευτερογενή χρήση.

Follow EKT: