Φερενίκη Βαταβάλη, Παραγωγή κατοικίας και ιδιοκτησία γης στην Αλβανία της μετάβασης. Κοινωνικές πτυχές των μεταλλαγών στην πόλη του Αργυροκάστρου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147|2016, 41-74


Η κατάρρευση του κρατικού σοσιαλισμού το 1989 και η μετάβαση της Αλβανίας στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς αποτελεί αφετηρία μεγάλων αλλαγών στην ιδιοκτησία της γης και την παραγωγή κατοικίας, άμεσα συναρτημένων με ευρύτερες διεργασίες που σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση των διαδικασιών με τις οποίες η ιδιοκτησία της γης μεταβαίνει από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία στην ελεύθερη αγορά το διάστημα μετά το 1989 και έως το 2007, εστιάζοντας στις διαδικασίες παραγωγής κατοικίας στην πόλη του Αργυροκάστρου. Κεντρικός ισχυρισμός του άρθρου είναι ότι η δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από την ιδιοκτησία της γης και την κατοικία, αν και εμφανίζει σημαντικές ανισότητες, διαχέει τα οφέλη από τη γαιοπρόσοδο σε πλατειά κοινωνικά στρώματα.

Follow EKT: