Αναστασία Κουβέλη, Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 63-87


Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται ορισμένα βασικά αποτελέσματα εμπειρικής κοινωνικής έρευνας που έγινε σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια πρωτευούσης και στην Ικαρία με αντικείμενο τη σχέση τους με το μουσείο. Στο κείμενο που ακολουθεί περιοριζόμαστε στα στοιχεία που αφορούν τους μαθητές της Αθήνας. Τα βιώματα των μαθητών προσεγγίζονται μέσα από τις συγκεκριμένες εμπειρίες τους με το χώρο «μουσείο», όπως: Πόσα και ποια μουσεία έχουν επισκεφθεί, με ποιον/ποιους έγιναν οι επισκέψεις, κατά πόσον τους δόθηκαν επεξηγήσεις για τα εκθέματα, συμμετοχή ή μη σε εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων, βαθμός ικανοποίησης από τις μέχρι τώρα επισκέψεις τους. Τέλος, η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για το μουσείο καταδεικνύει την υπεροχή θετικών στάσεων απέναντι στο χώρο αυτό, καθώς και τη λειτουργία του σε γνωστικό επίπεδο, κατά κύριο λόγο, με παράλληλη υποβάθμιση του ρόλου του στον τομέα της ψυχαγωγίας και του ελεύθερου χρόνου.

Follow EKT: