Σύρμω Βαϊραμίδου-Δημοπούλου, Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 89-119


Ο σκοπός της ερευνητικής μελέτης είναι να παρουσιάσει τη λειτουργικότητα τηςσχέσης της αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης του μαθητή με τη διδασκαλία τουμαθήματος των θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρώντας βασικόσυντελεστή αυτής της σχέσης τον εκπαιδευτικό, διερευνήσαμε την απόδοση τουρόλου του στο συγκεκριμένο μάθημα ως παιδαγωγού και ως ορθόδοξου χριστιανού.Η μελέτη αναπτύσσεται σε τρία στάδια: ϊ) στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας,η) στη μεθοδολογία της και iii) στα αποτελέσματα-γενικά συμπεράσματα, πουαπορρέουν από αυτήν.

Follow EKT: