Διονύσης Μπαλούρδος, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α' ΕΝΟΤΗΤΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 155-195


Η πρώτη ενότητα της εργασίας επικεντρώνεται στη μεθοδολογική και εμπειρικήεξειδίκευση των παραμέτρων της διανομής τον εισοδήματος ανάμεσα στις περιφέρειες της Ελλάδας, με δειγματοληπτικά στοιχεία τον προσωπικού εισοδήματος, με έτος αναφοράς το 1988. Η οικονομική ανισότητα εξετάζεται με βάση το μέγεθος και τις πηγές τον εισοδήματος καθώς και με εκτιμήσεις των δεικτών GM, Theil και μεταβλητότητας. Παράλληλα διερεννάται αν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση τον ύψους τον εισοδήματος έχουν διάφορες μεταβλητές πον αφορούν τον υπεύθννο (ηλικία, φύλο, επίπεδο μόρφωσης κ.λπ.) ή το μέγεθος και τη σύνθεση τον νοικοκυριού. Όπως διαπιστώθηκε, νπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς τις διάφορες πηγές τουισοδήματος. Σε καλύτερη οικονομική κατάσταση διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται οι περιφέρειες Θεσσαλίας και Ν. Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια  Πρωτευούσης εντάσσεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Επίσης, σε κάθε περιφέρεια η ανισότητα μειώνεται σε περιπτώσεις νοικοκυριών που ο υπεύθννος εμφανίζει χαμηλή ηλικία, υψηλό μορφωτικό επίπεδο και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Αντίθετα, νοικοκυριά με πολλά μέλη, με ηλικιωμένα άτομα ή με πολλά παιδιά εντάσσονται στις χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες. Σε γενικές γραμμές, προέκυψε ότι περιφέρειες με υψηλή δημογραφική γήρανση εντάσσονται ανάμεσα σε αντές πον έχουν έντονη οικονομική ανισότητα, πράγμα πον εκδηλώνεται τόσο με τις νψηλές τιμές των δεικτών ανισότητας όσο και με την υνψηλή συμμετοχή των εισοδημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Follow EKT: